Nyttige linker

Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens byggtekniske etat)
Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og- og bygningslovens virkeområde.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Lovdata; Byggherreforskriften
Forskrift om byggherreansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (SHA)

Lovdata; Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS)

Lovdata; Arbeidsmiljøloven
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (HMS)