Eiendomsutvikling

Vårt arbeid med byggherrebistand i prosjektets tidlige fase, har gitt oss erfaring med hvordan man optimaliserer løsninger ved utvikling av så vel nye prosjekter, som ombygging av gammel bygningsmasse. Vår markedskunnskap om leietakere, myndigheter, tekniske løsninger og byggekostnader gjør at kunden finner raskere frem til optimale planløsninger og kostnadseffektive byggemetoder.

Eiendomsprosjekter

Som et ledd i eiendomsutvikling kan vi gjøre tekniske og økonomiske evalueringer av eiendomsprosjekter, både på planstadiet og for ferdig utbygde eiendommer.

Prosjektutvikling

Når hovedrammene for et prosjekt er fastlagt (sted, omfang, kostnad, grov fremdriftsplan osv.) følger en periode hvor prosjektets øvrige hovedparametere etableres.

Her tilbyr vi rådgivning innenfor det følgende:

  • Tilstandsvurdering
  • Økonomiske investeringsanalyser
  • Strategi for innhenting av nødvendige byggetillatelser
  • Avklaring av naboforhold
  • Avklaring av infrastruktur og eksterne tekniske anlegg
  • Leietakertilpasninger
  • Etablering av prosjekteringsgruppe/prosjekterende

Prosjekteringsledelse

Dette er en prosess hvor vi ved hjelp av arkitekt og tekniske rådgivere styrer prosjekteringsfasen fra beslutning, til byggeklart arbeidsmateriale for entreprenør. Vi besørger innhenting av nødvendig informasjon, krav, rammebetingelser og brukerbehov, slik at alt implementeres i prosjekteringen og kommer til uttrykk i tegninger og beskrivelser. Arbeidet resulterer i arbeidstegninger og spesifikasjoner for bygging, og blir en del av dokumentasjonen for innhenting av konkurrerende entrepriser.