Prosjektledelse

Vår hovedoppgave som prosjektledere er å styre prosjektet innenfor vedtatte rammer og med en så smidig som mulig gjennomføring. Det medfører at vi må være årvåkne og bruke vår erfaring og kompetanse til å navigere riktig, og samtidig bestrebe oss for å velge den mest kostnadsmessige og optimale veien til målet.

Vi mener det er avgjørende å delta aktivt i prosessen på byggeplassen og ute hos de øvrige aktørene. Gjennom dialog og deltagelse sørger vi for å styre og lede prosjektet i riktig retning i tråd med vedtatte fremdriftsplaner. Vi har tro på at personlig deltagelse og engasjement er vår viktigste styrke i det daglige arbeid.

Sohlberg & Toftenes har siden starten i 1991 ledet prosjekter i forskjellige kategorier med en kostnadsramme opp til 500 mill. kr. Dette har gitt en erfaring og kompetanse som bare få andre firmaer kan konkurrere med. Kunnskap og kompetanse om ledelse av byggeprosjekter erverves i hovedsak gjennom lang erfaring og personlig engasjement, og det er dette som gjør oss unike.

Prosjekteringsledelse

Dette er en prosess hvor vi ved hjelp av arkitekt og tekniske rådgivere styrer prosjekteringsfasen fra beslutning, til byggeklart arbeidsmateriale for entreprenør. Vi besørger innhenting av nødvendig informasjon, krav, rammebetingelser og brukerbehov, slik at alt implementeres i prosjekteringen og kommer til uttrykk i tegninger og beskrivelser. Arbeidet resulterer i arbeidstegninger og spesifikasjoner for bygging, og blir en del av dokumentasjonen for innhenting av konkurrerende entrepriser.

Byggherreombud

Dette er en overordnet kontroll- og bistandsrolle for byggherrer med egen intern prosjektleder. Det kan være byggherren kun trenger rådgiving i særskilte faser i prosessen, der eksempelvis prosjektstyringen ivaretas av en totalentreprenør. I slike tilfeller vil byggherren kunne ha stor nytte av oss som byggherreombud.

Typiske oppgaver som byggherreombud vil være:

  • Være byggherrens HMS ansvarlig og ivareta byggherreansvaret i Byggherreforskriften
  • Utarbeide byggherrens kontrakter med arkitekter og tekniske rådgivere
  • Bistå i saksgang mot myndigheter
  • Utarbeide anbuds- og tilbudsdokumenter
  • Kontrahering og kontraktsdokumenter mot entreprenører
  • Teknisk kontroll under produksjonen
  • Overtagelsesbefaringer
  • Bistå i økonomisk sluttoppgjør med entreprenører

Prosjektutvikling

Når hovedrammene for et prosjekt er fastlagt (sted, omfang, kostnad, grov fremdriftsplan osv.) følger en periode hvor prosjektets øvrige hovedparametere etableres. Her tilbyr vi rådgivning innenfor det følgende: – tilstandsvurderinger – økonomiske investeringsanalyser – strategi for innhenting av nødvendige byggetillatelser – avklaring av naboforhold – avklaring av infrastruktur og eksterne tekniske anlegg – leietakertilpasninger – etablering av prosjekteringsgruppe/prosjekterende

Byggeprosjekter

Sohlberg & Toftenes tilbyr full støtte til gjennomføring av byggeprosjekter, alt fra rådgivning ved fremskaffelse av egnede objekter for ombygging eller nybygg, til overtagelse og oppfølging av garantiarbeider. I mange tilfeller fungerer vi som byggherrens «eiendomsavdeling» og utarbeider for eksempel underlag og dokumentasjon for styrebeslutninger og finansiering.

SHA (Sikkerhet/Helse og Arbeidsmiljø)

Vi kan påse at byggherre ivaretar sine forpliktelser i henhold til Byggherreforskriften samt påta oss rollen som byggherres rådgiver, koordinator prosjektering og/eller koordinator utførelse.